Regulamin konkursu “Twoje Wnętrze z Homessimo.pl”

Regulamin konkursu „Twoje Wnętrze z Homessimo.pl”

§1 Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Multibrand24 Jonatan Cieślukowski, z siedzibą pod adresem ul. Lipowa 21B/1, 84-200 Pętkowice, NIP: 5892001370, REGON: 362730548.
 2. Kontakt z organizatorem możliwy jest za pośrednictwem adresu email: [email protected].

§2 Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 29.02.2024 r. i kończy 18.04.2024 r. o godzinie 23:59.

§3 Uczestnictwo w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Pracownicy organizatora oraz ich najbliższa rodzina nie mogą brać udziału w konkursie.

§4 Zadanie konkursowe

 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie i przesłanie zdjęcia produktu zakupionego na Homessimo.pl w aranżacji wnętrza uczestnika oraz opcjonalnie nagranie krótkiego filmiku z produktem.
 2. Zdjęcie/filmik należy przesłać na adres [email protected] lub oznaczyć profil Homessimo.pl na Instagramie (@homessimopolska) dodając hashtagi #homessimopolska, #homessimo, #homessimoinspirations.

§5 Kryteria rozstrzygnięcia konkursu

 1. Nagrodę główną, voucher o wartości 1000 zł, otrzyma post na Instagramie, który do dnia zakończenia konkursu będzie miał najwięcej polubień i udostępnień.
 2. Decyzja organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§6 Nagrody i warunki ich wykorzystania

 1. Za wykonanie zadania konkursowego uczestnicy otrzymają vouchery o wartościach: 100 zł za zdjęcie (przy zakupie za min 1000 zł), 200 zł za oznaczenie na Instagramie (przy zakupie za min 2000 zł) i 250 zł za filmik (przy zakupie za minimum 2500 zł).
 2. Vouchery o wartościach 100 zł, 200 zł i 250 zł są ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.
 3. Nagrodą główną jest voucher o wartości 1000 zł, ważny przez rok od daty wydania, bez minimalnej kwoty zakupu.
 4. Nagrody nie są wymienialne na gotówkę.

§7 Ogłoszenie laureatów

 1. Laureat zostanie ogłoszony na stronie internetowej Homessimo.pl w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.
 2. Laureat zostanie powiadomiony również drogą mailową.

§8 Prawa do prac konkursowych

 1. Uczestnicy przekazują organizatorowi pełne prawa do prac konkursowych (zdjęć i filmów) na potrzeby promocyjne bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

§9 Reklamacje i rozwiązywanie sporów

 1. Reklamacje związane z przebiegiem konkursu można składać na adres [email protected] w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
 2. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia wszystkich reklamacji w terminie 30 dni od ich otrzymania.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn.